แหล่งรวมความรู้และการรักษาโรคทรวงอก

SIRA DOCTOR LUNG (โดย นายแพทย์ศิระ เลาหทัย)

แหล่งรวมความรู้และการรักษาโรคทรวงอก

SIRA DOCTOR LUNG

บทความวิชาการทางการแพทย์โดย อ.นพ.ศิระ เลาหทัย

1. อัตราการเสียชีวิต และ ภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยที่มีภาวะแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ
(Mortality and Thromboembolic Events in Hypercoagulable States from Rotational Thromboelastography (ROTEM) in Patients Who Undergo Coronary Bypass Surgery)
https://www.scirp.org/html/1-1960349_95457.htm

 

2. การพยากรณ์โรคในผู้ที่มีการลุกลามของมะเร็งในเยื่อหุ้มหัวใจ
(Prognosis of malignant pericardial effusion after pericardial window surgery)
http://www.jmatonline.com/index.php/jmat/article/view/10345

 

3. การผ่าตัดส่องกล้องแบบไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ เคสแรกในประเทศไทย
(Non-intubated Uniportal Video-Assisted Thoracoscopic Surgery (NIVATS): First Case Report in Thailand)
http://www.jmatonline.com/index.php/jmat/article/view/10346

 

4. รายงานผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดดำแตกจากอุบัติเหตุรถยนต์
(An isolated azygos vein rupture from blunt chest trauma)
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0218492319850049?rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&journalCode=aana

 

5.ความเสี่ยงจากหลังจากการผ่าตัด และ อัตราการรอดชีวิต ในผู้ป่วยมะเร็งปอดที่มีอายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไป
(Risk factors for postoperative complications and long-term survival in lung cancer patients older than 80 years)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6626789/

 

6. ผลลัพธ์จากการผ่าตัดส่องกล้องมะเร็งปอดระยะที่ 1 ในผู้ป่วยมะเร็งปอดที่มีอายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไป
(Clinical and functional outcomes after curative resection in octogenarians with clinical stage I non-small cell lung cancer)
https://geriatriconcology.net/retrieve/pii/S1879406818302777

 

7.ผลการผ่าตัดส่องกล้องในโรคหนองในเยื่อหุ้มปอดในประเทศไทย
(Video-assisted thoracoscopic surgery in bacterial empyema thoracic result from developing country based on Thailand experience)
https://jovs.amegroups.com/article/view/23470

 

8. ประสบการณ์การผ่าตัดส่องกล้องปอดในประเทศไทย
International VATs Experience ;Thailand
http://ghs.asyod.org/Konular/2019-3-51.pdf

 

9.การผ่าตัดแบบไม่ใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยลมรั่วในเยื่อหุ้มปอดขณะมีประจำเดือน
(~ Non-intubate video assisted thoracoscopic under local anesthesia for catamenial pneumothorax)
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003497520315186#abs0010

 

10. ผลลัพธ์ของการผ่าตัดหัวใจลิ้นเอออร์ติด
(Mid term outcome of aortic valve sugery in Tertiary hospital)
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/VMED/article/view/240628

 

11. การเปรียบเทียบการผ่าตัดส่องกล้องกับผ่าตัดในโรคลมรั่วในเยื่อหุ้มปอด
(Outcome Comparison between Video Assisted Thoracoscopic Surgery and Open Thoracotomy on Primary Spontaneous Pneumothorax in a Tertiary Hospital in Thailand)
http://www.jmatonline.com/index.php/jmat/article/view/11510