แหล่งรวมความรู้และการรักษาโรคทรวงอก

SIRA DOCTOR LUNG (โดย นายแพทย์ศิระ เลาหทัย)

แหล่งรวมความรู้และการรักษาโรคทรวงอก

SIRA DOCTOR LUNG


นายแพทย์ศิระ เลาหทัย

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายแพทย์ศิระ เลาหทัย

ศัลยศาสตร์ทรวงอกสาขาเฉพาะทาง ผ่าตัดส่องกล้องปอด และ ต่อมไทมัส
ปัจจุบันทำงานที่ หน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก โรงพยาบาลวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมิทราธิราชประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้องปอด มีประสบการณ์ผ่าตัดมากกว่า 1000 ราย

โรคที่สนใจ ( Video assisted thoracoscopic surgery; VATs )

 1. ผ่าตัดส่องกล้องในเนื้องอกในทรวงอก เช่น ต่อมไทมัส
 2. ผ่าตัดส่องกล้องปอด เช่น มะเร็งปอด ลมรั่วในปอด หนองในปอด
 3. ผ่าตัดส่องกล้องกระดูกซี่โครง เช่น เนื้องอกกระดูกซี่โครง หรือ โรคอกบุ๋ม

ผลงาน และ นวัตกรรมการผ่าตัด

 1. หมอผ่าตัดคนแรกในประเทศไทยที่เริ่มทำการผ่าตัดส่องกล้องปอดโดยไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ ( Non-intubated lung surgery )
 2. ได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งเอเชียในการศึกษาการผ่าตัดส่องกล้อง ที่ประเทศเกาหลีใต้
 3. ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นปี 2562 ของมหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช
 4. ได้รับรางวัลนวัตกรรมผ่าตัดปอดเทคนิคใหม่ ปี 2562 ของมหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช
 5. ได้รับรางวัลงานวิจัยชนะเลิศ ปี 2564 ของศัลยศาสตร์ทรวงอกของประเทศไทย
 6. ได้รับรางวับงานวิจัยชนะเลิศของงานประชุมศัลยศาสตร์ทรวงอกของทวีปเอเชียประจำปี 2654

ประวัติการศึกษา

• 2017-2018 ศึกษาการผ่าตัดส่องกล้องปอดที่โรงพยาบาลโซล มหาวิทยาลัยโซล ประเทศเกาหลีใต้
• ศึกษา และ ฝึกอบรมประเทศในสาขาผ่าตัดส่องกล้องปอด ที่ประเทศญี่ปุ่น และ จีน ได้แก่
1. National cancer center East, Chiba, Japan
2. Tokyo medical university, Tokyo, Japan
3. University of Tokyo, Japan
4. National Taiwan university, Taipei
• ศึกษาการผ่าตัดในทรวงอกระยะสั้น ที่โรงพยาบาล Mount Sinai ประเทศสหรัฐอเมริกา
• 2012-2017 ศึกษาแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ทรวงอก ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
• 2006-2011 อบรมแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 1. ผลของการผ่าตัดส่องกล้องในคนไข้มะเร็งปอดในคนไทย
  “Role of minimal invasive thoracic surgery in Thai lung cancer” http://www.jmatonline.com/index.php/jmat/article/view/12472
 2. อัตราการเสียชีวิตและ ภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยที่มีภาวะแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ
  Mortality and Thromboembolic Events in Hypercoagulable States from Rotational Thromboelastography (ROTEM) in Patients Who Undergo Coronary Bypass Surgery
  https://www.scirp.org/html/1-1960349_95457.htm
 3. การพยากรณ์โรคในผู้ที่มีการลุกลามของมะเร็งในเยื่อหุ้มหัวใจ
  Prognosis of malignant pericardial effusion after pericardial window surgery
  http://www.jmatonline.com/index.php/jmat/article/view/10345
 4. การผ่าตัดส่องกล้องแบบไม่ใส่ท่อช่วยหายใจเคสแรกในประเทศไทย
  Non-intubated Uniportal Video-Assisted Thoracoscopic Surgery (NIVATS): First Case Report in Thailand
  http://www.jmatonline.com/index.php/jmat/article/view/10346
 5. รายงานผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดดำแตกจากอุบัติเหตุรถยนต์
  An isolated azygos vein rupture from blunt chest trauma.
  https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0218492319850049?rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&journalCode=aana
 6. ความเสี่ยงจากหลังจากการผ่าตัดและ อัตราการรอดชีวิต ในผู้ป่วยมะเร็งปอดที่มีอายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไป
  Risk factors for postoperative complications and long-term survival in lung cancer patients older than 80 years.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6626789/
 7. ผลลัพธ์จากการผ่าตัดส่องกล้องมะเร็งปอดระยะที่1 ในผู้ป่วยมะเร็งปอดที่มีอายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไป
  Clinical and functional outcomes after curative resection in octogenarians with clinical stage I non-small cell lung cancer.
  https://geriatriconcology.net/retrieve/pii/S1879406818302777
 8. ผลการผ่าตัดส่องกล้องในโรคหนองในเยื่อหุ้มปอดในประเทศไทย
  Video-assisted thoracoscopic surgery in bacterial empyema thoracic result from developing country based on Thailand experience
  https://jovs.amegroups.com/article/view/23470
 9. “ประสบการณ์การผ่าตัดส่องกล้องปอดในประเทศไทย”
  “International VATs Experience ;Thailand”
  http://ghs.asyod.org/Konular/2019-3-51.pdf
 10. การผ่าตัดแบบไม่ใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยลมรั่วในเยื่อหุ้มปอดขณะมีประจำเดือน”
  ~ Non-intubate video assisted thoracoscopic under local anesthesia for catamenial pneumothorax
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003497520315186#abs0010
 11. ผลลัพธ์ของการผ่าตัดหัวใจลิ้นเอออร์ติด
  “Mid term outcome of aortic valve sugery in Tertiary hospital
  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/VMED/article/view/240628
 12. การเปรียบเทียบการผ่าตัดส่องกล้องกับผ่าตัดในโรคลมรั่วในเยื่อหุ้มปอด
  “Outcome Comparison between Video Assisted Thoracoscopic Surgery and Open Thoracotomy on Primary Spontaneous Pneumothorax in a Tertiary Hospital in Thailand”
  http://www.jmatonline.com/index.php/jmat/article/view/11510