แหล่งรวมความรู้และการรักษาโรคทรวงอก

SIRA DOCTOR LUNG (โดย นายแพทย์ศิระ เลาหทัย)

แหล่งรวมความรู้และการรักษาโรคทรวงอก


นายแพทย์ศิระ เลาหทัย

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายแพทย์ศิระ เลาหทัย

ศัลยศาสตร์ทรวงอกสาขาเฉพาะทาง ผ่าตัดส่องกล้องปอด และ ต่อมไทมัส
ปัจจุบันทำงานที่ หน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก โรงพยาบาลวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมิทราธิราชประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้องปอด มีประสบการณ์ผ่าตัดมากกว่า 1000 ราย

โรคที่สนใจ ( Video assisted thoracoscopic surgery; VATs )

 1. ผ่าตัดส่องกล้องในเนื้องอกในทรวงอก เช่น ต่อมไทมัส
 2. ผ่าตัดส่องกล้องปอด เช่น มะเร็งปอด ลมรั่วในปอด หนองในปอด
 3. ผ่าตัดส่องกล้องกระดูกซี่โครง เช่น เนื้องอกกระดูกซี่โครง หรือ โรคอกบุ๋ม

ผลงาน และ นวัตกรรมการผ่าตัด

 1. หมอผ่าตัดคนแรกในประเทศไทยที่เริ่มทำการผ่าตัดส่องกล้องปอดโดยไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ ( Non-intubated lung surgery )
 2. ได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งเอเชียในการศึกษาการผ่าตัดส่องกล้อง ที่ประเทศเกาหลีใต้
 3. ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นปี 2562 ของมหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช
 4. ได้รับรางวัลนวัตกรรมผ่าตัดปอดเทคนิคใหม่ ปี 2562 ของมหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช
 5. ได้รับรางวัลงานวิจัยชนะเลิศ ปี 2564 ของศัลยศาสตร์ทรวงอกของประเทศไทย
 6. ได้รับรางวับงานวิจัยชนะเลิศของงานประชุมศัลยศาสตร์ทรวงอกของทวีปเอเชียประจำปี 2654

ประวัติการศึกษา

• 2017-2018 ศึกษาการผ่าตัดส่องกล้องปอดที่โรงพยาบาลโซล มหาวิทยาลัยโซล ประเทศเกาหลีใต้
• ศึกษา และ ฝึกอบรมประเทศในสาขาผ่าตัดส่องกล้องปอด ที่ประเทศญี่ปุ่น และ จีน ได้แก่
1. National cancer center East, Chiba, Japan
2. Tokyo medical university, Tokyo, Japan
3. University of Tokyo, Japan
4. National Taiwan university, Taipei
• ศึกษาการผ่าตัดในทรวงอกระยะสั้น ที่โรงพยาบาล Mount Sinai ประเทศสหรัฐอเมริกา
• 2012-2017 ศึกษาแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ทรวงอก ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
• 2006-2011 อบรมแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

 1. ผลของการผ่าตัดส่องกล้องในคนไข้มะเร็งปอดในคนไทย
  “Role of minimal invasive thoracic surgery in Thai lung cancer” http://www.jmatonline.com/index.php/jmat/article/view/12472
 2. อัตราการเสียชีวิตและ ภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยที่มีภาวะแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ
  Mortality and Thromboembolic Events in Hypercoagulable States from Rotational Thromboelastography (ROTEM) in Patients Who Undergo Coronary Bypass Surgery
  https://www.scirp.org/html/1-1960349_95457.htm
 3. การพยากรณ์โรคในผู้ที่มีการลุกลามของมะเร็งในเยื่อหุ้มหัวใจ
  Prognosis of malignant pericardial effusion after pericardial window surgery
  http://www.jmatonline.com/index.php/jmat/article/view/10345
 4. การผ่าตัดส่องกล้องแบบไม่ใส่ท่อช่วยหายใจเคสแรกในประเทศไทย
  Non-intubated Uniportal Video-Assisted Thoracoscopic Surgery (NIVATS): First Case Report in Thailand
  http://www.jmatonline.com/index.php/jmat/article/view/10346
 5. รายงานผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดดำแตกจากอุบัติเหตุรถยนต์
  An isolated azygos vein rupture from blunt chest trauma.
  https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0218492319850049?rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&journalCode=aana
 6. ความเสี่ยงจากหลังจากการผ่าตัดและ อัตราการรอดชีวิต ในผู้ป่วยมะเร็งปอดที่มีอายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไป
  Risk factors for postoperative complications and long-term survival in lung cancer patients older than 80 years.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6626789/
 7. ผลลัพธ์จากการผ่าตัดส่องกล้องมะเร็งปอดระยะที่1 ในผู้ป่วยมะเร็งปอดที่มีอายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไป
  Clinical and functional outcomes after curative resection in octogenarians with clinical stage I non-small cell lung cancer.
  https://geriatriconcology.net/retrieve/pii/S1879406818302777
 8. ผลการผ่าตัดส่องกล้องในโรคหนองในเยื่อหุ้มปอดในประเทศไทย
  Video-assisted thoracoscopic surgery in bacterial empyema thoracic result from developing country based on Thailand experience
  https://jovs.amegroups.com/article/view/23470
 9. “ประสบการณ์การผ่าตัดส่องกล้องปอดในประเทศไทย”
  “International VATs Experience ;Thailand”
  http://ghs.asyod.org/Konular/2019-3-51.pdf
 10. การผ่าตัดแบบไม่ใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยลมรั่วในเยื่อหุ้มปอดขณะมีประจำเดือน”
  ~ Non-intubate video assisted thoracoscopic under local anesthesia for catamenial pneumothorax
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003497520315186#abs0010
 11. ผลลัพธ์ของการผ่าตัดหัวใจลิ้นเอออร์ติด
  “Mid term outcome of aortic valve sugery in Tertiary hospital
  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/VMED/article/view/240628
 12. การเปรียบเทียบการผ่าตัดส่องกล้องกับผ่าตัดในโรคลมรั่วในเยื่อหุ้มปอด
  “Outcome Comparison between Video Assisted Thoracoscopic Surgery and Open Thoracotomy on Primary Spontaneous Pneumothorax in a Tertiary Hospital in Thailand”
  http://www.jmatonline.com/index.php/jmat/article/view/11510